نیم ست توپاز آبی و برلیان

کد محصول:756

N: 5895
W: 3.846 gr
T: 5.09 ct
Ds: 0.21 ct


N: 5896
W: 7.060 gr
T: 5.23 ct
Ds: 0.19 ct


N: 5897
W: 9.099 gr
T: 10.08 ct
Ds: 0.38 ct


ثبت نظرات سفارش محصول