گوشواره یاقوت کبود و برلیان

کد محصول:554

N: 5630
W: 6.848 gr
S: 2.35 ct
DN: 0.57 ct
Ds: 0.48 ct

ثبت نظرات سفارش محصول