نیم ست یاقوت کبود

کد محصول:1153

Sapphire-Set
 
N:6721
W:4.150 gr
Ds:0.217 ct
Sa:0.60 ct
 
N:6722
W:4.932 gr
Ds:0.144 ct
Sa:0.60 ct
 
N:6723
W:6.239 gr
Ds:0.190 ct
Sa:1.2 ct

ثبت نظرات سفارش محصول